Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Algemene voorwaarden: het onderhavige document Algemene Voorwaarden PPE Services BV.
 2. PPE Services BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bergweg 66, 3026BC te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50467999.
 3. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie PPE Services BV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 3 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Overeenkomst: iedere tussen PPE Services BV en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst (waaronder begrepen kan zijn de overeenkomst als bedoeld in lid 6), waarmee PPE Services BV zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen PPE Services BV en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van PPE Services BV en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door PPE Services BV geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van PPE Services BV op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 7. Website: www.dapro-safety.com, mede bestemd voor de totstandbrenging van overeenkomsten op afstand.
 8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door PPE Services BV aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot (werk)kleding en accessoires.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 10. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PPE Services BV en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van PPE Services BV vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van PPE Services BV dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van PPE Services BV dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van PPE Services BV, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PPE Services BV anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de website wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door PPE Services BV bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht PPE Services BV niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door PPE Services BV aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij PPE Services BV. Zo spoedig mogelijk nadat PPE Services BV in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal PPE Services BV de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan PPE Services BV retourneren.
 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. PPE Services BV is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door PPE Services BV is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. PPE Services BV zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door PPE Services BV zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

 

ARTIKEL 5. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING


De consument heeft geen recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand betreffende:

 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 3. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. PPE Services BV spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door PPE Services BV vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van PPE Services BV treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij PPE Services BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij PPE Services BV een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat PPE Services BV alle voor de levering benodigde gegevens heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 7. | BESTELLING EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de wederpartij, al dan niet op verlangen van PPE Services BV, steeds gehouden zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante gegevens aan PPE Services BV ter beschikking te stellen, op de door PPE Services BV voorgeschreven wijze. Indien PPE Services BV voor het verstrekken van specificaties door of namens de wederpartij aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan PPE Services BV verstrekte gegevens. PPE Services BV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De levering van producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval de levering plaatsvindt door afhalen van de producten door of namens de wederpartij op locatie van PPE Services BV, geschiedt dit uitsluitend op afspraak.
 3. PPE Services BV behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal PPE Services BV de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van PPE Services BV mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. PPE Services BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 8. Indien PPE Services BV bij toepassing van de leden 4 tot en met 6 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 8. | TOLERANTIES


Vermelde, weergegeven en/of overeengekomen eigenschappen van de producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, maten en functionaliteiten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan PPE Services BV. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, mededeling te doen aan PPE Services BV.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor PPE Services BV uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in de laatste zin van artikel 14.5 onverlet.

 

ARTIKEL 10. | GARANTIE

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantie en door de toeleveranciers van PPE Services BV met de producten meegeleverde fabrieksgarantie.
 2. Een door PPE Services BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens PPE Services BV kunnen doen gelden.
 3. Eventueel verstrekte garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan PPE Services BV kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege PPE Services BV en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van PPE Services BV zijn uitgevoerd.
 4. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de PPE Services BV worden geretourneerd.
 5. Aan ISO-certificeringen kunnen nimmer rechten worden ontleend indien de betreffende producten in strijd met de gebruiksaanwijzing daarvan zijn gebruikt.

 

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. PPE Services BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien PPE Services BV bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. PPE Services BV is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst PPE Services BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is PPE Services BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is PPE Services BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door PPE Services BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die PPE Services BV ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien PPE Services BV de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door PPE Services BV vermelde prijzen exclusief btw en verzend- en bezorgkosten. Voordat de overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs inclusief btw en bezorgkosten vermeld.
 2. PPE Services BV is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de producten openbaren, aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien doorberekening hiervan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en PPE Services BV alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.
 3. PPE Services BV is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel middels vooruitbetaling wordt voldaan. In geval van een consumentenkoop zal PPE Services BV de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 4. PPE Services BV is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van vooruitbetaling als bedoeld in het vorige lid.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van PPE Services BV, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 9 en 10, is PPE Services BV na levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan PPE Services BV kan worden toegerekend.
 3. PPE Services BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. De aansprakelijkheid van PPE Services BV is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van PPE Services BV betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PPE Services BV nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van PPE Services BV daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens PPE Services BV bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij PPE Services BV is gereclameerd.
 6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van PPE Services BV, zal de wederpartij PPE Services BV vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door PPE Services BV.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door PPE Services BV geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht PPE Services BV hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan PPE Services BV of door PPE Services BV aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. PPE Services BV is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de verkochte zaken door PPE Services BV aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 16. | KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijke te worden ingediend bij PPE Services BV.
 2. Bij PPE Services BV ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van PPE Services BV aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Werkkleding kopen bij Dapro

Werkkleding kopen? Bij Dapro vindt u een verscheidenheid aan werkkleding, werkschoenen en andere benodigdheden om seizoen na seizoen veilig aan het werk te kunnen. Wij beschermen al jaren harde werkers met onze kleding en werkschoenen. Onze werkkleding en werkschoenen zijn comfortabel, gecertificeerd en bovenal veilig. Want veiligheid wekt vertrouwen, vertrouwen inspireert prestatie!

Ons assortiment werkkleding en werkschoenen

Werkkleding en werkschoenen kopen kan eenvoudig in de webshop van Dapro. Wij leveren hoge kwaliteit werkkleding en werkschoenen aan particulieren en bedrijven in heel Europa en daarbuiten. Bij ons bestellen geeft de volgende voordelen:

 • ✓ Verzonden binnen 24 uur;
 • ✓ Gratis verzending in Benelux;
 • ✓ 30 dagen gratis retourneren;
 • ✓ Altijd persoonlijke service!

U kunt ook bij ons terecht voor buitenkleding, veiligheidsbrillen en thermokleding. Wij zijn gespecialiseerd in beschermende kleding voor de zware industrie, onshore en offshore. Heeft u specifieke wensen? Onze vriendelijke adviseurs van de klantenservice staan klaar om al uw wensen te bespreken.

Werkkleding kopen

Dapro biedt een complete selectie aan werkkleding, waaronder overalls, jassen en broeken voor alle seizoenen van het jaar. U kunt bij ons onder andere terecht voor vlamvertragende, chemicaliën bestendige, lasbestendige en vlamboogbestendige werkkleding. Onze werkkleding is gecertificeerd volgens de internationale veiligheidsnormen (EN, ISO, NFPA en GOST).

U heeft ruime keuze uit verschillende maten en kleuren. Er zit dus altijd wel een stijl tussen die bij u of uw bedrijf past. Moet u extra zichtbaar zijn tijdens het werk? Ga dan voor hi-vis werkkleding. Deze reflecterende kleding zorgt ervoor dat u of uw werknemers extra opvallen, waardoor ze veilig aan het werk kunnen. Zoals u merkt staat bij Dapro veiligheid voorop!

Werkschoenen kopen

Bent u op zoek naar betrouwbare, beschermende, comfortabele en stijlvolle werkschoenen die het harde werken net een beetje makkelijker maakt? Kijk dan niet verder, want kwalitatieve werkschoenen zijn onze specialiteit. Werkschoenen kopen kan eenvoudig in onze webshop. We hebben een ruim assortiment waar u uit kunt kiezen. Zo hebben we werkschoenen, maar ook werklaarzen.

Begint het buiten koud te worden? Dan hebben we werkschoenen en werklaarzen die geïsoleerd en gevoerd zijn. Zo hoeft u nooit met koude voeten te werken. Voor de zomer hebben we werkschoenen die niet gevoerd zijn. Onze werkschoenen hebben natuurlijk nog meer kenmerken die de schoenen extra veilig maken. Bekijk onze categorie werkschoenen voor het gehele assortiment en voor meer informatie.

Buitenkleding

Werkt u veel buiten? Dan moet u ook wel eens in onaangenaam weer werken. Daarom zijn wij bij Dapro trots dat we waterdichte werkkleding aanbieden, die zelfs de meest veeleisende omstandigheden aankunnen. Met onze buitenkleding blijft u warm en droog en bovendien zorgt onze reflecterende buitenkleding ervoor dat u zichtbaar en veilig aan het werk kunt. Ook onze buitenkleding is gecertificeerd volgens de internationale veiligheidsnormen. Na regen komt zonneschijn, maar met de waterdichte buitenkleding van Dapro zit u zelfs tijdens de regen goed!

Thermokleding

Om extra warm te kunnen werken in de wintermaanden bieden we thermokleding voor onder uw kleding. Onze thermokleding voelt als een tweede huid en zullen u goed warm houden. Ook met onze thermokleding kunt u veilig aan het werk, want ze zijn namelijk vlamvertragend en antistatisch. We hebben thermo shirts, broeken, nekwarmers en bivakmutsen in ons assortiment. Bekijk onze categorie thermokleding om het assortiment te bekijken.

Veiligheidsbril kopen

Een veiligheidsbril van Dapro geeft u comfortabele oogbescherming. Onze veiligheidsbrillen geven bescherming tegen vuurwerk en hebben een hittewering tot 80 graden Celsius. Ook is een veiligheidsbril van Dapro ideaal voor tijdens het fietsen of andere sporten.

Aanbiedingen

Werkkleding kopen of werkschoenen kopen voor een klein prijsje? Kijk dan eens tussen onze aanbiedingen, hier vindt u het hele jaar door werkkleding en werkschoenen in de sale. Twijfel niet te lang met het aanschaffen van werkkleding in de sale, voor u het weet zijn de items uitverkocht.

Dapro Safety staat voor u klaar

Het hebben van de juiste werkkleding en werkschoenen maakt het verschil, dus waarom zou u genoegen nemen met minder dan het beste? Op onze website kunt u werkkleding van de beste kwaliteit kopen van top tot teen. Heeft u vragen of speciale wensen? Neem dan gerust contact met ons op. Bij Dapro kunt u rekenen op een professionele, snelle en betrouwbare service.

Partner van Dapro worden? Bekijk dan onze partnerpagina voor meer informatie en om u in te schrijven.

Dapro veiligheidsschoenen assortiment

Dapro Veiligheidsschoenen kopen kan eenvoudig in onze webshop. Wij leveren hoge kwaliteit gecertificeerde veiligheidsschoenen aan particulieren en bedrijven in heel Europa en daarbuiten. Bij ons bestellen geeft de volgende voordelen:

 • ✓ Verzonden binnen 24 uur;
 • ✓ Gratis verzending in Benelux;
 • ✓ 30 dagen gratis retourneren;
 • ✓ Altijd persoonlijke service!

U kunt ook bij ons terecht voor buitenkleding, veiligheidsbrillen en thermokleding. Wij zijn gespecialiseerd in beschermende kleding voor de zware industrie, onshore en offshore. Heeft u specifieke wensen? Onze vriendelijke adviseurs van de klantenservice staan klaar om al uw wensen te bespreken.

Gecertificeerde veiligheidsschoenen S3

De veiligheidsschoenen van Dapro zijn gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2011 en vallen in de veiligheidsklasse S3. Dit is de hoogste veiligheidsnormering voor werkschoenen. De veiligheidsklasse S3 geeft volledige bescherming, dat wil zeggen een anti-perforatiezool, waterafstotend en een composiete of stalen neus die een impact van 200 Joule aankan. Dit maken veiligheidsschoenen S3 geschikt voor het allerzwaarste werk.

Aanvullende normeringen veiligheidsschoenen S3

Naast een goede stalen of composite neus en een anti-perforatiezool kunt u nog aanvullende normeringen nodig hebben voor uw werkschoenen S3. Zo hebben wij werkschoenen S3 in ons assortiment die een hitteresistente zool hebben tot 300 °C (HRO normering). Of misschien heeft u werkschoenen nodig met antislip conform SRC normering. Verder vindt u bij ons ook werkschoenen S3 met CI normering. Dit wil zeggen dat de schoenen een koude isolerende werking hebben. Vaak zijn de normeringen met elkaar gecombineerd.

Comfortabele werkschoenen

Naast kenmerken die verband houden met veiligheidsklassen, zijn er nog meer aspecten van Dapro werkschoenen die het werk makkelijker kunnen maken. Zo hebben de veiligheidsschoenen S3 van Dapro nog veel meer ergonomische en veiligheidseigenschappen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • SubZero® 400 isolatie
 • Olie resistente zool
 • Zool met Antistatische eigenschappen
 • Energie absorberende hiel
 • 3D Premium Comfortabele binnenzool
 • Slijtbestendig materiaal in de kraag

Al onze veiligheidsschoenen zijn gemaakt van duurzame materialen, zoals hoogwaardig waterresistent leer. Verder heeft u de keus uit bruine of zwarte veiligheidsschoenen en hebben wij hoge en halfhoge en lage modellen. De werkschoenen hebben een fijne pasvorm en geven daardoor veel comfort. Zo hoeft u tijdens het harde werken niet bang te zijn voor pijnlijke voeten!

Veiligheidslaarzen

Naast veiligheidsschoenen kunt u ook bij ons terecht voor veiligheidslaarzen. We hebben een ruim assortiment aan werklaarzen die gecertificeerd zijn conform de EN ISO 20345:2011 normering en vallen in veiligheidsklasse S3. Dapro veiligheidslaarzen zijn zeer duurzaam en volledig getest en ontworpen om de drager optimaal comfort te bieden in de zwaarste werkomstandigheden.

Werklaarzen gevoerd

De keuze aan verschillende stijlen werklaarzen is ruim en voor alle budgetten hebben we wel een goed paar. U kunt bij ons kiezen uit zwarte en bruine werklaarzen. Ook heeft u de keuze uit gevoerde werklaarzen, deze veiligheidslaarzen hebben SubZero® synthetisch bont. Dit is een ademend materiaal met hoge veerkracht, die zorgt voor extra bewegingsvrijheid. Deze gevoerde werklaarzen zijn geschikt voor extra koude temperaturen.

We helpen u graag verder

De veiligheidslaarzen en -schoenen van Dapro geven u een comfortervaring als geen ander. Ons assortiment werkschoenen en werklaarzen is ruim en we snappen daarom dat u misschien hulp nodig heeft bij het kiezen van het juiste paar. Neem daarom gerust contact met ons op, we helpen u graag verder. Naast veiligheidslaarzen en -schoenen kunt u bij ons ook terecht voor veiligheidskleding.

Dapro werkkleding buiten

Weersta zelfs het meest natte weer met Dapro werkkleding voor buiten. Ons assortiment werkkleding buiten bestaat onder andere uit doorwerkjassen, waterdichte werkbroeken en doorwerkpakken zoals een werk regenpak en doorwerkoverall. Schoon en droog blijven in nat weer kan moeilijk zijn wanneer u niet de juiste uitrusting voor de situatie hebt. Dapro produceert al jarenlang de beste kwaliteit werk regenkleding, waardoor u warm en droog blijft zelfs tijdens de meest gure weersomstandigheden!

Werkkleding buiten assortiment

Naast doorwerkjassen, waterdichte werkbroeken en doorwerkpakken vindt u bij Dapro onder andere ook waterbestendige bodywarmers en fleece jassen. U heeft bij Dapro keuze uit verschillende kleuren werkkleding denk aan marineblauw, levendig oranje of helder geel, maar ook Hi-Vis kleuren.

Werken in de regen kan een uitdaging zijn, doorweekt werken is namelijk niet fijn! Maar met de werk regenkleding van Dapro blijft u het hele jaar door droog. Bestel uw werk regenkleding bij Dapro en geniet van de volgende voordelen:

 • ✓ Verzonden binnen 24 uur;
 • ✓ Gratis verzending in Benelux;
 • ✓ 30 dagen gratis retourneren;
 • ✓ Altijd persoonlijke service!

U kunt ook bij ons terecht voor onder andere veiligheidsschoenen, veiligheidskleding en thermokleding.

Werkkleding buiten normeringen bij Dapro

De werkkleding voor buiten van Dapro is gecertificeerd met verschillende normeringen. Het kan per beroep verschillen aan welke normeringen uw buitenkleding moet voldoen. Daarom kunt u bij Dapro werkkleding voor buiten filteren per normering:

EN ISO 13688:2013: Deze normering specificeert algemene prestatievereisten voor beschermende kleding (zoals o.a. ergonomie, maataanduiding en compatibiliteit). Deze normering moet worden gebruikt in combinatie met andere normen die eisen voor specifieke prestaties bevatten.

EN ISO 14116: Normering voor vlamvertragende kleding. Vlamvertragende kleding zorgt voor bescherming tegen incidenteel en kortstondig contact met kleine vlammen. Let op: Wanneer er ook bescherming tegen hitte nodig is, is deze internationale norm niet geschikt. In plaats daarvan moet de internationale normen EN ISO 11612 worden gebruikt.

EN 1149-5: Normering voor antistatische werkkleding. Deze normering is voor werkkleding die wordt gebruikt in gebieden waar gevaar bestaat voor plotselinge elektrostatische ontlading.

EN ISO 11611: Normering voor beschermende kleding voor lassen en aanverwante processen (lasnorm). 

EN ISO 11612: Normering voor beschermende kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen.

EN IEC 61482-2: Normering voor bescherming tegen de thermische gevaren die ontstaan bij een elektrische vlamboog.

EN 343: Deze norm legt de eisen en testmethoden vast voor materialen en naden van kleding die beschermen tegen neerslag zoals regen, sneeuw, mist en de vochtigheid van de grond.

EN 20471: Normering voor signaal kleding met hoge zichtbaarheid (high visibility werkkleding). Deze normering is ingedeeld in 3 verschillende klassen. Waarbij klasse 1 het  minst reflecterende oppervlakte (fluorescerend en reflecterend materiaal) per m² heeft, en klasse 3 het meest.  

EN 13034: Normering voor beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (chemicaliën resistent). 


EN 14058: Normering voor beschermende kleding tegen koude omstandigheden hoger dan -5°C.

Hi-Vis buitenkleding

Het selecteren van de juiste hoge zichtbaarheid regenkleding is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u veilig kan worden gezien op de werklocatie tijdens natte of regenachtige weersomstandigheden. Wij hebben een groot assortiment aan duurzame gecertificeerde Hi-Vis regenkleding. Onze Hi-Vis regenkleding is verkrijgbaar in de kleuren geel en oranje.

Multinorm buitenkleding; vlamvertragend en meer

 

Moet uw vlamvertragende werk regenpak naast hoge zichtbaarheid aan nog meer normeringen voldoen? Ga dan voor onze multinorm regenkleding. Multinorm regenkleding voldoet aan meerdere EN-specificaties. Bij al onze producten staat beschreven aan welke normeringen ze voldoen. Naast verschillende normeringen kunt u ook filteren op andere eigenschappen die Dapro werk regenkleding kan bevatten, zoals:

 

 • Dubbele of enkele Gasdetector Lus

 • Reflective Striping

 • YKK® Rits

 • Action Armpit

 • Welding Flap

 • Kneepads Pockets

 

Dapro biedt allerlei verschillende multinorm werkkleding opties zoals doorwerkjassen, waterdichte werkbroeken en doorwerkpakken als een doorwerkoverall en werk regenpak. Daarnaast kunt u ook gaan voor een Amerikaanse regenoverall of waterbestendige bodywarmer. 

Doorwerkjassen

 

Voor werknemers in veel bedrijfstakken houdt het werk niet op als het begint te regenen. Het is belangrijk dat u warm blijft in barre weersomstandigheden. Hiervoor heeft Dapro vlamvertragende doorwerkjassen in het assortiment. De multinorm regenjassen van Dapro zijn licht, comfortabel en 100% waterdicht. Ook zijn de doorwerkjassen verstelbaar bij de heup voor de perfecte pasvorm.

Waterbestendige bodywarmers

 

Voor extra warmte kunt u gaan voor een waterbestendige bodywarmer van Dapro. De bodywarmers zijn op zichzelf te dragen, maar zijn ook makkelijk in te ritsen in een Dapro regenjas. 

Waterdichte werkbroeken

 

De waterdichte werkbroeken van Dapro zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat u droog en comfortabel blijft, wat het weer ook besluit te doen. De vlamvertragende werkbroeken van Dapro zijn, net als de doorwerkjassen, licht, comfortabel en 100% waterdicht. Ook zit er een elastiek in de taille, zodat u de waterdichte werkbroek kan aanpassen aan uw pasvorm.  

Doorwerkpakken

 

Laat regenbuien nooit meer tussen u en uw werk komen. Een doorwerkpak van Dapro zorgt ervoor dat u van top tot teen droog blijft in nat weer. U kunt bij Dapro gaan voor een werk regenpak of een doorwerkoverall. Een werk regenpak of doorwerkoverall van Dapro is zeer comfortabel om in te werken. Bij een Dapro doorwerkoverall is het mogelijk om een capuchon in te ritsen. Deze zijn apart verkrijgbaar bij Dapro. Een werk regenpak van Dapro bestaat uit een regenbroek en regenjas met capuchon. 

Amerikaanse regenoverall 

 

Hoeven uw armen niet bedekt te zijn tijdens uw werkzaamheden? Ga dan voor een Amerikaanse regenoverall. Bij een Amerikaanse regenoverall is een deel van het bovenlichaam en de armen niet bedekt. De Amerikaanse regenoveralls van Dapro zijn verstelbaar in de heup. 

Hulp nodig?


Met de werk regenkleding van Dapro kunt u een natte en koude werkdag van de zonnige kant bekijken, ook wanneer de regen met bakken uit de hemel komt vallen. Onze werkkleding zal u namelijk warm en droog houden. Heeft u nog vragen over onze buitenkleding? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Veiligheidskleding assortiment

Wij bieden een ruim assortiment aan vlamvertragende veiligheidskleding zoals werkoveralls, Amerikaanse overalls, werkbroeken en werkjassen. Er zijn veel verschillende stijlen en kleuren vlamvertragende kleding om uit te kiezen, zodat u comfortabel en beschermd kunt blijven in elke omgeving. Bestel uw werkkleding bij Dapro en geniet van de volgende voordelen:

 • ✓ Verzonden binnen 24 uur;
 • ✓ Gratis verzending in Benelux;
 • ✓ 30 dagen gratis retourneren;
 • ✓ Altijd persoonlijke service!

U kunt ook bij ons terecht voor onder andere veiligheidsschoenen, veiligheidskleding en thermokleding.

Veiligheidskleding normeringen bij Dapro

De veiligheidskleding van Dapro is gecertificeerd met verschillende normeringen. Het kan per beroep verschillen aan welke normeringen uw veiligheidskleding moet voldoen. Shop uw veiligheidskleding per normering:

EN ISO 13688:2013: Deze normering specificeert algemene prestatievereisten voor beschermende kleding (zoals o.a. ergonomie, maataanduiding en compatibiliteit). Deze normering moet worden gebruikt in combinatie met andere normen die eisen voor specifieke prestaties bevatten.

EN ISO 14116: Normering voor vlamvertragende kleding. Vlamvertragende kleding zorgt voor bescherming tegen incidenteel en kortstondig contact met kleine vlammen. Let op: Wanneer er ook bescherming tegen hitte nodig is, is deze internationale norm niet geschikt. In plaats daarvan moet de internationale normen EN ISO 11612 worden gebruikt.

EN 1149-5:2008: Normering voor antistatische werkkleding. Deze normering is voor veiligheidskleding die wordt gebruikt in gebieden waar gevaar bestaat voor plotselinge elektrostatische ontlading.

EN ISO 11611: Normering voor beschermende kleding voor lassen en aanverwante processen (lasnorm). 

EN ISO 11612: Normering voor beschermende kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen.

EN IEC 61482-2: Normering voor beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog bij werken onder spanning (vlamboog bescherming).

EN 13034: Normering voor beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (chemicaliën resistent). 

Multinorm werkkleding; vlamvertragend en meer

Heeft uw veiligheidskleding meerdere normeringen nodig? Ga dan voor multinorm werkkleding. In tegenstelling tot werkkleding die slechts aan één EN-specificatie voldoet, moet multinorm werkkleding meerdere tests doorstaan voor elke veiligheidsnorm die ze bieden. Multinorm werkkleding voldoet aan een combinatie van verschillende veiligheidsspecificaties.

De meeste veiligheidskleding van Dapro kenmerkt zich aan de vlamvertragende eigenschappen. Met onze filters kunt u echter alle normeringen aanklikken die uw werkkleding nodig heeft. Naast verschillende normeringen kunt u ook filteren op andere eigenschappen die Dapro werkkleding kan bevatten, zoals:

 • Dubbele of enkele Gasdetector Lus
 • Reflective Striping
 • YKK® Rits
 • Action Armpit
 • Welding Flap
 • Kneepads Pockets

Dapro biedt allerlei verschillende multinorm werkkleding opties zoals werkjassen, overalls, Amerikaanse overalls en broeken.

Werkjassen

 

Dapro heeft een ruim assortiment aan vlamvertragende werkjassen. Een werkjas van Dapro is robuust en comfortabel en heeft reflecterende banden voor maximale veiligheid. Onze lijn werkjassen is gemaakt om ervoor te zorgen dat u veilig blijft in alle gevaarlijke werkomstandigheden.

Vlamvertragende overalls

Wanneer u alle delen van het lichaam moet beschermen, kunt u zich wenden tot onze enorme selectie aan vlamvertragende overalls. We hebben multinorm werkoveralls voor verschillende klimaten. We hebben ook overalls in ons assortiment waarbij Rope Access harnasgordels gebruikt kunnen worden. De werkoveralls zijn beschikbaar in verschillende kleuren en hebben een verstelbaar elastiek in de taille voor een goede pasvorm.

Amerikaanse overall

Zoekt u een Amerikaanse overall? Ga dan voor een Amerikaanse overall van Dapro. De Amerikaanse overalls van Dapro zijn van hoge kwaliteit en in verschillende kleuren verkrijgbaar. Daarnaast hebben onze Amerikaanse overalls een verstelbaar elastiek in de taille en elastische bretels voor de perfecte pasvorm.

Werkbroekenk

Onze multinorm werkbroeken zijn van hoge kwaliteit om maximale bescherming voor verschillende werkomgevingen te garanderen. Vooral werkbroeken moeten tegen uiteenlopende werksituaties bestand zijn - zowel staand, zittend als knielend. Comfort, functionaliteit en pasvorm staan daarom bij Dapro werkbroeken voorop.

Hulp nodig?


Wij leveren hoge kwaliteit vlamvertragende veiligheidskleding aan particulieren en bedrijven in heel Europa en daarbuiten. Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Dapro is altijd bereid om u een helpende hand te bieden en al uw vragen te beantwoorden.  

VEILIGHEID WEKT VERTROUWEN
VERTROUWEN INSPIREERT PRESTATIE!
© 2022 DAPRO - Your Safety