Warunki i postanowienia

ARTYKUŁ 1. | DEFINICJE

W niniejszych ogólnych warunkach handlowych używane są następujące terminy w następującym znaczeniu, o ile charakter lub zakres postanowień nie stanowi inaczej.
 1. Ogólne warunki handlowe: niniejszy dokument Ogólne warunki handlowe PPE Services BV.
 2. PPE Services BV: użytkownik niniejszych ogólnych warunków handlowych, mający siedzibę przy Bergweg 66, 3026 BC w Rotterdamie, zarejestrowany w rejestrze handlowym pod numerem Krajowej Izby Gospodarczej 50467999.
 3. Inna strona: każda osoba fizyczna lub osoba prawna lub organ administracji publicznej, z którą/którym PPE Services BV zawarł umowę lub ma zamiar to uczynić.
 4. Konsument: inna strona w rozumieniu ustępu 3, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej.
 5. Umowa: wszelka umowa zawarta między PPE Services BV a inną stroną (która może obejmować umowę w rozumieniu ustępu 6), na mocy której PPE Services BV zobowiązał się wobec innej strony do sprzedaży i dostarczenia produktów.
 6. Umowa na odległość: umowa o której mowa w poprzednim ustępie, zawarta między PPE Services BV a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość bez jednoczesnej osobistej obecności PPE Services BV i konsumenta i przy czym, do chwili zawarcia umowy, wyłącznie korzysta się z jednego lub wielu środków komunikacji na odległość. Umowa nie jest zatem umową na odległość, jeśli i w miarę jak PPE Services BV nie stosuje do tego celu zorganizowanego systemu sprzedaży, na przykład w przypadku, gdy konsument wyszukuje dane kontaktowe PPE Services BV w internecie lub w książce telefonicznej i składa zamówienie telefonicznie.
 7. Strona internetowa: www.dapro-safety.com również stworzona w celu zawierania umów na odległość.
 8. Produkty: wszystkie artykuły sprzedawane przez PPE Services BV i dostarczane innej stronie w ramach umowy, takie jak, lecz nie wyłącznie odzież (robocza) i akcesoria.
 9. Na piśmie: zarówno tradycyjna komunikacja pisemna, jak i komunikacja cyfrowa zapisana na trwałym nośniku danych, takim jak komunikacja e-mailowa.
 10. Prawo odstąpienia: prawna możliwość zaoferowana konsumentowi do odstąpienia od umowy na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania produktów.

 

ARTYKUŁ 2. | POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do każdej oferty PPE Services BV i każdej zawartej umowy.
 2. Zastosowanie warunków zakupu lub innych warunków innej strony jest wyraźnie odrzucone.
 3. To, co stanowione jest w niniejszych ogólnych warunkach handlowych, może być zmieniane tylko na piśmie. Jeśli strony wyraźnie ustaliły inaczej na piśmie, w odstępstwie od tego, co stanowione jest w niniejszych ogólnych warunkach handlowych, to obowiązuje to, co wyraźnie uzgodnione na piśmie przez strony.
 4. Rozwiązanie lub unieważnienie jednego lub więcej z obecnych postanowień nie wpływa na ważność pozostałych klauzul. W takim przypadku strony są zobowiązane do omówienia nowego postanowienia zastępującego kwestionowane postanowienie, z uwzględnieniem celu i zamiaru pierwotnego postanowienia.

 

ARTYKUŁ 3. | OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

 1. O ile nie jest określony okres akceptacji, każda oferta PPE Services BV jest niezobowiązująca.
 2. Inna strona nie może również wywodzić żadnego prawa z oferty PPE Services BV zawierającej oczywisty błąd lub pomyłkę.
 3. Inna strona nie może również wywodzić praw z oferty PPE Services BV opartej na nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych przez inną stronę.
 4. Umowa zostaje zawarta poprzez dokonanie oferty i jej akceptację. Jeśli akceptacja innej strony odbiega od oferty PPE Services BV, umowa nie zostanie zawarta zgodnie z tą odmienną akceptacją, chyba że PPE Services BV oświadczy inaczej. Zamówienie złożone na stronie internetowej jest potwierdzane e-mailem przez PPE Services BV tak szybko, jak to możliwe.
 5. Zestawienie ceny kompozytowej nie stanowi zobowiązania PPE Services BV do realizacji części oferty za odpowiadającą część ceny podanej.
 6. Jeśli inna strona zawiera umowę w imieniu innych osób fizycznych lub osób prawnych, oświadcza, że jest upoważniona do tego przed zawarciem umowy. Inna strona i ta osoba fizyczna lub osoba prawna są łącznie odpowiedzialne za spełnienie zobowiązań wynikających z tej umowy.

 

ARTYKUŁ 4. | PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Pomimo tego, co stanowione w niniejszym i następnym artykule, konsument ma prawo odstąpienia od umowy na odległość w ciągu 14 dni po otrzymaniu produktów bez podawania przyczyny.
 2. Konsument korzystający z prawa odstąpienia może odstąpić od umowy na odległość, wysyłając e-mail lub składając żądanie do PPE Services BV poprzez wypełnienie formularza wzoru udostępnionego przez PPE Services BV w celu odstąpienia. Gdy PPE Services BV zostanie poinformowane o zamiarze konsumenta odstąpienia od umowy na odległość i jeśli warunki określone w niniejszym artykule zostaną spełnione, PPE Services BV potwierdzi odstąpienie drogą mailową.
 3. W okresie opisanym w ustępie 1 konsument musi postępować ostrożnie wobec produktu i opakowania. Konsument może rozpakować i używać produktu jedynie w zakresie niezbędnym do oceny natury i cech produktów. Zasada jest taka, że konsument może dotknąć i obejrzeć produkt tak, jak mogłoby to być dozwolone w sklepie.
 4. Jeśli konsument wykorzystuje prawo odstąpienia, zwróci produkt nienaruszony, ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, w stanie i opakowaniu oryginalnym PPE Services BV.
 5. Konsument odpowiada za obniżenie wartości produktu w wyniku traktowania produktu w sposób przekraczający to, co dozwolone zgodnie z ustępem 3. PPE Services BV jest uprawniona do wystawienia faktury konsumentowi za to obniżenie wartości i rozliczenia tego z otrzymanymi od konsumenta płatnościami.
 6. Produkty muszą zostać zwrócone w ciągu czternastu dni po odstąpieniu od umowy na odległość zgodnie z ustępem 2, o czym potwierdzi PPE Services BV.
 7. Jeśli konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia, koszty zwrotu produktów ponosi on sam.
 8. PPE Services zwróci płatność od konsumenta pomniejszoną o ewentualne obniżenie wartości tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu czternastu dni po odstąpieniu od umowy na odległość, pod warunkiem że produkty zostały zwrócone do PPE Services BV lub konsument może w sposób wiarygodny udokumentować, że produkty zostały faktycznie zwrócone.

 

ARTYKUŁ 5. | WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA

Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy na odległość w odniesieniu do:

 1. dostarczenia produktów wykonanych według specyfikacji konsumenta, które nie zostały wyprodukowane i które są wykonane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby.
 2. dostarczenia produktów, które nie nadają się do zwrotu z powodów ochrony zdrowia lub higieny i których opakowanie zostało naruszone po dostarczeniu.
 3. umowy na odległość, w przypadku których prawo odstąpienia zostało wyłączone zgodnie z artykułem 6.5.2B Kodeksu Cywilnego Niderlandów.

 

ARTYKUŁ 6. | RATY

 1. PPE Services BV podejmuje wszelkie wysiłki, aby dotrzymać terminu dostawy uzgodnionego przez strony. Niemniej jednak terminy dostawy podane przez PPE Services BV mogą być traktowane jedynie jako orientacyjne, a nie jako ostateczny termin. PPE Services BV znajduje się w opóźnieniu tylko wtedy, gdy inna strona zadeklarowała na piśmie opóźnienie PPE Services BV, przy czym PPE Services BV otrzymuje rozsądny okres, w którym nadal może spełnić umowę, a mimo to upłynął okres, o którym mowa powyżej.
 2. Okresy dostawy nie rozpoczną się, zanim PPE Services BV nie otrzyma wszystkich niezbędnych informacji do dostawy.

 

ARTYKUŁ 7. | SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I DOSTARCZANIE PRODUKTÓW

 1. Jeśli i w miarę potrzeb dla ustanowienia i/lub wykonania umowy, inna strona - czy to na żądanie PPE Services BV, czy nie - musi zawsze dostarczyć PPE Services BV wszelkie istotne informacje niezbędne do wykonania umowy, tak szybko, jak to możliwe, w sposób przewidziany przez PPE Services BV. Jeśli PPE Services BV dostarcza specyfikacje dostawy przez lub w imieniu innej strony, należy ściśle przestrzegać tych instrukcji. Inna strona gwarantuje poprawność i kompletność informacji, jakie dostarczyła PPE Services BV. PPE Services BV nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowych lub niekompletnych informacji dostarczonych przez inną stronę.
 2. Dostarczenie produktów następuje poprzez dostarczenie ich pod wskazany przez inną stronę adres dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W jego braku adres faktury będzie traktowany jako adres dostawy. Jeśli dostawa odbywa się poprzez odbiór produktów przez lub w imieniu innej strony w siedzibie PPE Services BV, następuje to wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
 3. PPE Services BV zastrzega sobie prawo do dostarczania zamówienia w ratach.
 4. Ryzyko utraty i uszkodzenia produktów przechodzi na inną stronę w momencie otrzymania towaru przez lub w imieniu innej strony.
 5. Jeśli umówiony termin dostawy zostanie przekroczony, inna strona nigdy nie jest uprawniona do odmowy dostarczenia produktów i/lub zapłaty uzgodnionej ceny.
 6. Jeśli produkty nie mogą zostać dostarczone z powodu okoliczności, które można przypisać innej stronie, PPE Services BV będzie przechowywać produkty na koszt i ryzyko innej strony, bez uszczerbku dla obowiązku innej strony zapłaty uzgodnionej ceny.
 7. Jeśli inna strona odmówi przyjęcia zamówionych towarów lub będzie zaniedbywać w inny sposób odbiór produktów, inna strona powinna poinformować PPE Services BV na pierwsze żądanie, w jakim terminie produkty zostaną przyjęte. Ten okres nie przekroczy nigdy jednego miesiąca od daty żądania, o którym mowa w poprzednim zdaniu. PPE Services BV ma prawo do rozwiązania umowy, jeśli po upływie okresu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, inna strona nadal nie przystąpi do odbioru produktów, bez uszczerbku dla obowiązku innej strony zapłaty uzgodnionej ceny i kosztów przechowywania produktów.
 8. Jeśli dla zastosowania ustępów 4 do 6 powstają uzasadnione koszty PPE Services BV, które nie istniałyby, gdyby inna strona dokładnie spełniła w nich określone zobowiązania, koszty te ponosi inna strona.

 

ARTYKUŁ 8. | TOLERANCJE

Wszelkie zgłoszone, odzwierciedlone i/lub uzgodnione cechy produktów mogą nieznacznie odbiegać od dostarczonych rzeczywistych. Niewielkie odbiegające cechy to wszystkie niewielkie odstępstwa w jakości produktów, które inna strona powinna rozsądnie zaakceptować, takie jak niewielkie różnice w kolorze, rozmiarze i funkcjonalnościach. Obecność niewielkich odstępstw nie stanowi podstawy dla innej strony do wstrzymania się od spełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy, całkowitego lub częściowego rozwiązania umowy ani dochodzenia płatności odszkodowania lub innych rekompensat.

 

ARTYKUŁ 9. | BADANIE I REKLAMACJE

 1. Inna strona musi natychmiast zbadać, czy po dostawie produktów natura i ilość produktów są zgodne z tym, co określono w umowie. Jeśli inna strona uzna, że natura i/lub ilość produktów nie jest zgodna z umową, musi o tym niezwłocznie poinformować PPE Services BV. W przypadku ukrytej wady inna strona musi poinformować PPE Services BV o tym na piśmie w ciągu siedmiu dni po tym, jak dowiedziała się lub rozsądnie mogła dowiedzieć się o istnieniu wady.
 2. Jeśli inna strona nie zgłosi reklamacji w terminie, PPE Services BV nie ma żadnych obowiązków w odniesieniu do takiej reklamacji innej strony.
 3. Nawet jeśli inna strona zgłosi reklamację w wyznaczonym czasie, nie usuwa to obowiązku innej strony zapłacenia uzgodnionej ceny w terminie.
 4. To, co stanowione w tym artykule, nie stoi w sprzeczności z ostatnim zdaniem artykułu 14.5.

 

ARTYKUŁ 10. | GWARANCJA

 1. Inna strona ma prawo do żądania tylko gwarancji wyraźnie uzgodnionej i gwarancji producenta udzielonej przez dostawców PPE Services BV razem z produktami.
 2. Gwarancja udzielona przez PPE Services BV, producenta lub importer nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi prawami i roszczeniami, które konsumenci mogą składać wobec PPE Services BV.
 3. Wszelkie problemy związane z gwarancją wygasają, jeśli wada produktu jest wynikiem przyczyny zewnętrznej lub nie można jej przypisać PPE Services BV. Dotyczy to między innymi wad wynikających z uszkodzeń, nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, użytkowania w sposób sprzeczny z instrukcją użytkownika lub innymi instrukcjami PPE Services BV oraz napraw dokonywanych bez uprzedniej pisemnej zgody PPE Services BV.
 4. Produktów nie można zwracać bez wcześniejszej pisemnej zgody PPE Services BV.
 5. Brak możliwości odwołania się do certyfikatów ISO, jeśli odpowiednie produkty są używane w sposób sprzeczny z tym, co określono w instrukcji użytkowania.

 

ARTYKUŁ 11. | SIŁA WYŻSZA

 1. PPE Services BV nie ma obowiązku spełniania żadnych zobowiązań wynikających z umowy, jeśli i w miarę możliwości jest mu to uniemożliwione przez okoliczność, którą nie można mu przypisać zgodnie z prawem, aktem prawnym lub ogólnie panującymi opiniami.
 2. Jeśli sytuacja siły wyższej trwale uniemożliwia spełnienie umowy, strony mają prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 3. Jeśli PPE Services BV spełnił swoje zobowiązania tylko częściowo w chwili rozpoczęcia się sytuacji siły wyższej lub może spełnić tylko część swoich zobowiązań, ma prawo oddzielnie fakturkować część wykonaną lub możliwą do wykonania, tak jakby była to odrębna umowa.
 4. Szkody wynikające z siły wyższej nigdy nie podlegają odszkodowaniu, bez uszczerbku dla tego, co określono w poprzednim ustępie.

 

ARTYKUŁ 12. | ZAWIESZENIE I ROZWIAZANIE

 1. Jeśli uzasadnione okoliczności na to wskazują, PPE Services BV jest uprawnione do zawieszenia wykonywania umowy lub rozwiązania umowy, w całości lub części, z natychmiastowym skutkiem, jeśli i w miarę, w jakiej inna strona nie spełniła zobowiązań umowy w pełni lub nie spełniła ich na czas, lub jeśli PPE Services BV dowiedział się po zawarciu umowy, że istnieją okoliczności, które uzasadniają obawy, że klient nie spełni swoich zobowiązań.
 2. Jeśli inna strona zostanie ogłoszona upadłością, podlega ustawie o spłacie długów (osoby fizyczne) lub wniesienie roszczenia o jej dobra, lub jeśli inna strona nie może już swobodnie rozporządzać swoimi aktywami, PPE Services BV ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, chyba że inna strona już dostarczyła wystarczające zabezpieczenie dla płatności(y).
 3. PPE Services BV ma również prawo do rozwiązania umowy, jeśli wystąpią okoliczności, które są takie, że spełnienie umowy jest niemożliwe lub jeśli nie można od niego uzasadnione domagać się utrzymania umowy w niezmienionym stanie.
 4. Inna strona nigdy nie ma prawa do żądania odszkodowania wynikającego z prawa do zawieszenia lub rozwiązania korzystanego przez PPE Services BV na podstawie tego artykułu.
 5. Na tyle, na ile to można przypisać innej stronie, inna strona zobowiązana jest do zapłacenia szkód poniesionych przez PPE Services BV w wyniku zawieszenia lub rozwiązania umowy.
 6. Jeśli PPE Services BV rozwiąże umowę na podstawie tego artykułu, wszystkie roszczenia innej strony stają się płatne natychmiast.

 

ARTYKUŁ 13. | CENY I PŁATNOŚCI

 1. O ile nie jest to wyraźnie określone, wszystkie ceny podane przez PPE Services BV nie obejmują podatku VAT i kosztów przesyłki i opakowania. Przed zawarciem umowy z konsumentem podawana jest całkowita cena, w tym VAT i koszty dostawy.
 2. PPE Services BV ma prawo do przeniesienia na inną stronę wszelkich wzrostów cen czynników określających cenę kosztu, które pojawiły się po zawarciu umowy, ale przynajmniej przed dostawą produktów. W odstępstwie od poprzedniego zdania konsument ma prawo do rozwiązania umowy, jeśli przeniesienie to ma miejsce w ciągu trzech miesięcy po zawarciu umowy, a PPE Services BV nadal wyraźnie odmawia spełnienia umowy zgodnie z oryginalnymi warunkami.
 3. PPE Services BV ma zawsze prawo żądać, aby uzgodniona cena została w pełni opłacona z góry. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, PPE Services BV nie zobowiązuje konsumenta do zapłaty więcej niż 50% ceny sprzedaży z góry.
 4. PPE Services BV nie musi wykonywać umowy, tak długo jak inna strona nie zapłaciła zaliczek zgodnie z poprzednim ustępem.
 5. Płatności muszą być dokonywane w odpowiedni sposób. Płatności dokonywane przelewem bankowym muszą być dokonane w terminie określonym na fakturze.
 6. W przypadku likwidacji, upadłości, stosowania ustawy o spłacie długów (osoby fizyczne) lub wstrzymania płatności przez inną stronę, roszczenia wobec innej strony stają się płatne natychmiast.
 7. Jeśli płatność nie zostanie dokonana na czas, inna strona znajdzie się w opóźnieniu. Od dnia, w którym inna strona znajduje się w opóźnieniu, inna strona musi zapłacić odsetki w wysokości 1% miesięcznie od niewypłaconej kwoty, przy czym część miesiąca jest uważana za pełny miesiąc. W odstępstwie od poprzedniego zdania, zamiast odsetek umownych wymienionych w nim, w przypadku, gdy inna strona działa w charakterze konsumenta, obowiązuje odsetki ustawowe.
 8. Wszystkie koszty sądowe, takie jak koszty sądowe, pozasądowe i egzekucyjne poniesione w celu uzyskania należności od innej strony, są płatne przez inną stronę.

 

ARTYKUŁ 14. | ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE

 1. Z wyjątkiem umyślności lub świadomej rażącej nieostrożności PPE Services BV oraz z wyjątkiem tego, co określono w artykule 9 i 10, PPE Services BV nie ponosi już odpowiedzialności za wady dostarczonych lub dostarczonych produktów.
 2. Inna strona jest odpowiedzialna za szkody spowodowane przez niedokładności lub brak informacji dostarczonych przez inną stronę, niewykonanie zobowiązań wynikających z prawa lub umowy, a także inne okoliczności, które nie można przypisać PPE Services BV.
 3. PPE Services BV nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym utratę zysków, a także straty i szkody poniesione w wyniku przerwy w działalności.
 4. Odpowiedzialność PPE Services BV jest ograniczona do nie więcej niż wartości faktury umowy, przynajmniej dla tej części umowy, do której odnosi się odpowiedzialność PPE Services BV, w rozumieniu, że odpowiedzialność PPE Services BV nigdy nie przekroczy kwoty faktycznie wypłaconej w odniesieniu do danego przypadku zgodnie z zawartą umową odpowiedzialności PPE Services BV.
 5. Okres przedawnienia wszystkich roszczeń i zarzutów wynikających z prawa oraz związanych z PPE Services BV wynosi jeden rok. W odstępstwie od poprzednich zdań wszystkie roszczenia konsumentów i zarzuty, które uznały za uzasadnione fakty, uzasadniające stwierdzenie, że zakup konsumencki nie jest zgodny z umową, przedawniają się po dwóch latach. Prawo do zgłoszenia roszczenia lub zarzutu dotyczącego istnienia wady w sprzedaży konsumenckiej wygasa, jeśli w ciągu dwóch miesięcy od odkrycia wady przez konsumenta nie zgłosi się skargi do PPE Services BV.
 6. Z wyjątkiem przypadków umyślności lub rażącej nieostrożności PPE Services BV, inna strona zobowiązuje się do zwolnienia PPE Services BV ze wszystkich roszczeń osób trzecich, w dowolnej pojemności, związanych z płaceniem odszkodowań, kosztów lub odsetek związanych z wykonaniem umowy przez PPE Services BV.
 7. W przypadku sprzedaży konsumenckiej ograniczenia tego artykułu nie przekraczają tego, co jest dopuszczalne zgodnie z artykułem 7:24 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

 

ARTYKUŁ 15. | ZASTAWIENIE TOWARU

 1. Wszystkie produkty dostarczone przez PPE Services BV pozostają własnością PPE Services BV, dopóki inna strona w pełni nie spełni wszystkich swoich zobowiązań wynikających z umowy.
 2. O ile to nie jest zgodne z normalnymi operacjami biznesowymi, inna strona nie ma prawa sprzedawać, zastawiać lub w jakikolwiek sposób obciążać towarów podlegających zastawowi.
 3. Jeśli strony trzecie zajmują produkty podlegające zastawowi lub chcą je dochodzić lub nałożyć, inna strona jest zobowiązana niezwłocznie poinformować PPE Services BV o tym.
 4. Inna strona udzieli PPE Services BV lub osobie trzeciej wyznaczonej przez PPE Services BV bezwarunkowej zgody na wejście na wszystkie miejsca, w których znajdują się produkty podlegające zastawowi. Jeśli inna strona tego nie uczyni, PPE Services BV ma prawo odebrać dotyczące ich produkty. Wszystkie uzasadnione koszty związane z tym są płatne przez inną stronę.
 5. Jeśli inna strona spełniła swoje zobowiązania po dostarczeniu towarów przez PPE Services BV, zastawienie towaru ponownie powstaje w odniesieniu do tych towarów, jeśli inna strona nie spełnia swoich zobowiązań wynikających z umowy zawartej w późniejszym czasie.

 

ARTYKUŁ 16. | REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być w pełni i jasno opisane oraz złożone na piśmie w odpowiednim czasie po odkryciu przez inną stronę.
 2. Wszystkie reklamacje skierowane do PPE Services BV zostaną odpowiedzielne w ciągu czternastu dni. Jeśli reklamacja wymaga więcej czasu, odpowiedź zostanie przesłana w ciągu czternastu dni wraz z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy inna strona może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

 

ARTYKUŁ 17. | POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda umowa i wszelkie wynikające z niej stosunki prawne między stronami podlegają wyłącznie prawu niderlandzkiemu.
 2. Strony będą próbować rozwiązać spory między sobą. Każdy spór, który nie może być rozstrzygnięty przez strony, zostanie przedstawiony sądom.
 3. O ile to nie jest odstępstwem od prawa obowiązującego, wyłącznie właściwy sąd w okręgu, w którym PPE Services BV ma siedzibę, zostanie wyznaczony do rozstrzygnięcia wszelkich sporów prawnych.
BEZPIECZEŃSTWO INSPIRUJE ZAUFANIE
ZAUFANIE INSPIRUJE DOKOŃCZENIE
© 2022 DAPRO - Your Safety