Villkor & Bestämmelser

ARTIKEL 1. | DEFINITIONER

I dessa allmänna villkor och bestämmelser används följande termer med följande betydelser, i den mån bestämmelsernas karaktär eller omfattning inte anger annat.

 1. Allmänna villkor och bestämmelser: det aktuella dokumentet Allmänna villkor och bestämmelser för PPE Services BV.
 2. PPE Services BV: användaren av dessa allmänna villkor och bestämmelser, med säte på Bergweg 66, 3026 BC i Rotterdam, registrerad i Handelsregistret under organisationsnummer 50467999.
 3. Annat part: varje individ eller juridisk person eller myndighetsorgan med vilken/vilket PPE Services BV har ingått eller avser att ingå ett avtal.
 4. Konsument: den andra parten enligt punkt 3 som inte agerar som en del av yrkesutövning eller företagsverksamhet.
 5. Avtal: varje avtal som ingåtts mellan PPE Services BV och den andra parten (vilket kan inkludera avtalet enligt punkt 6), genom vilket PPE Services har åtagit sig gentemot den andra parten att sälja och leverera produkter.
 6. Fjärravtal: avtalet som avses i föregående punkt som ingås mellan PPE Services BV och konsumenten som en del av ett organiserat system för fjärrförsäljning utan samtidig personlig närvaro av PPE Services BV och konsumenten, och där exklusiv användning görs av en eller flera fjärrkommunikationsmedel fram till och med det ögonblick då avtalet ingås. Ett avtal är således inte ett fjärravtal om och i den mån PPE Services BV inte använder ett organiserat försäljningssystem för detta ändamål, exempelvis om konsumenten söker kontaktuppgifterna för PPE Services BV på internet eller i en telefonkatalog och lägger en beställning per telefon.
 7. Hemsida: www.dapro-safety.com även konstruerad för ingående av fjärravtal.
 8. Produkter: alla föremål som PPE Services BV säljer och ska levereras till den andra parten som en del av avtalet, såsom, men inte begränsat till, (arbets)kläder och tillbehör.
 9. Skriftligt: både traditionell skriftlig kommunikation och digital kommunikation sparad på ett hållbart datamedium, såsom e-postkommunikation.
 10. Ångerrätt: den lagliga möjligheten som erbjuds konsumenten att ångra ett fjärravtal inom 14 dagar efter att produkterna har mottagits.

 

ARTIKEL 2. | ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. Dessa allmänna villkor och bestämmelser gäller för varje erbjudande från PPE Services BV och varje ingånget avtal.
 2. Tillämpligheten av den andra partens köp- eller andra villkor avvisas uttryckligen.
 3. Det som anges i dessa allmänna villkor och bestämmelser kan endast avvika skriftligen. Om och i den mån parterna har uttryckligen kommit överens skriftligen om avvikelse från det som anges i dessa allmänna villkor och bestämmelser, gäller det som uttryckligen överenskommits skriftligen av parterna.
 4. Upplösning eller ogiltigförklaring av en eller flera av de nuvarande bestämmelserna påverkar inte giltigheten hos de övriga klausulerna. Vid en sådan händelse är parterna skyldiga att diskutera en ny bestämmelse för att ersätta den ifrågavarande bestämmelsen, med beaktande av syftet och avsikten med den ursprungliga bestämmelsen.

 

ARTIKEL 3. | ERBJUDANDE OCH INGÅENDE AV AVTALET

 1. Förutom om en acceptansperiod anges är varje erbjudande från PPE Services BV inte bindande.
 2. Den andra parten kan inte heller härleda någon rätt från ett erbjudande från PPE Services BV som innehåller uppenbart fel eller misstag.
 3. Den andra parten kan heller inte härleda rättigheter från ett erbjudande från PPE Services BV som baseras på felaktiga eller ofullständiga uppgifter som tillhandahållits av den andra parten.
 4. Avtalet ingås genom att erbjudandet görs och accepteras. Om den andra partens accept avviker från erbjudandet som gjorts av PPE Services BV, kommer avtalet inte att ingås i enlighet med denna avvikande accept, om inte PPE Services BV säger annorlunda. En beställning som läggs på webbplatsen bekräftas via e-post av PPE Services BV så snart som möjligt.
 5. En sammansatt prisoffert utgör ingen skyldighet för PPE Services BV att utföra en del av erbjudandet till en motsvarande del av det citerade priset.
 6. Om den andra parten ingår avtalet för andra individer eller juridiska personer, intygar han att han är auktoriserad att göra det innan avtalet ingås. Den andra parten och den individuella eller juridiska personen är solidariskt ansvariga för att uppfylla de skyldigheter som följer av det avtalet.

 

ARTIKEL 4. | ÅNGERRÄTT FÖR FJÄRRKÖP

 1. Utöver det som anges i denna och följande artikel kan konsumenten ångra fjärravtalet under 14 dagar efter mottagandet av produkterna utan att ange en anledning till detta.
 2. Konsumenten som utnyttjar sin ångerrätt kan ångra fjärravtalet genom att skicka ett e-postmeddelande eller genom att göra en begäran till PPE Services BV genom att fylla i det modellformulär som ställs till förfogande av PPE Services BV för återkallande. Så snart PPE Services BV har informerats om konsumentens avsikt att ångra fjärravtalet och om villkoren som anges i denna artikel har uppfyllts, kommer PPE Services BV att bekräfta återkallelsen via e-post.
 3. Under den tid som beskrivs i punkt 1 måste konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg. Konsumenten får bara packa upp och använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma produkternas natur och egenskaper. Principen här är att konsumenten endast får röra vid och inspektera produkten som han skulle ha rätt att göra i en butik.
 4. Om konsumenten utnyttjar ångerrätten kommer han att returnera produkten oskadad, med alla medföljande tillbehör och i dess originalskick och förpackning till PPE Services BV.
 5. Konsumenten ansvarar för produktens förvärring som en följd av det sätt som produkten hanteras på om det överstiger det som är tillåtet enligt punkt 3. PPE Services BV har rätt att fakturera konsumenten för denna förvärring och att kvitta detta med betalningar som mottagits från konsumenten.
 6. Produkterna måste returneras inom fjorton dagar efter återkallelse av fjärravtalet enligt det som anges i punkt 2, bekräftat av PPE Services BV.
 7. Om konsumenten vill utnyttja ångerrätten är kostnaderna för att returnera produkterna för hans konto.
 8. PPE Services kommer att återbetala betalningen från konsumenten med avdrag för eventuell förvärring så snart som möjligt, men senast inom fjorton dagar efter återkallelse av fjärravtalet, förutsatt att produkterna har återlämnats till PPE Services BV eller konsumenten på ett trovärdigt sätt kan styrka att produkterna faktiskt har återlämnats.

 

ARTIKEL 5. | UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTTEN


Konsumenten har inte rätt att ångra fjärravtalet avseende:

 1. leverans av produkter som är tillverkade enligt konsumentens specifikationer och som inte har tillverkats och som görs på grundval av konsumentens individuella val eller beslut, eller som klart är avsedda för en specifik person.
 2. leverans av produkter som inte är lämpliga att returnera av hälsoskyddsskäl eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans.
 3. ett fjärravtal för vilket rätten att ångra har uteslutits enligt artikel 6.5.2B i den nederländska civilrätten.

 

ARTIKEL 6. | AVBETALNINGAR

 1. PPE Services BV gör allt som står i dess makt för att uppfylla den avtalade leveransperioden mellan parterna. Dock kan de leveransperioder som anges av PPE Services BV endast anses vara indicativa och inte som en slutlig tidsfrist. PPE Services BV är endast i dröjsmål om den andra parten har förklarat PPE Services BV i dröjsmål skriftligen, där PPE Services BV ges en rimlig period inom vilken den fortfarande kan uppfylla avtalet, och den ovannämnda perioden inte har uppfyllts ännu.
 2. Leveransperioderna kommer inte att påbörjas förrän PPE Services BV har mottagit all information som är nödvändig för leveransen.

 

ARTIKEL 7. | BESTÄLLNING OCH LEVERANS AV PRODUKTER

 1. Om det är nödvändigt för upprättandet och/eller utförandet av avtalet måste den andra parten - vare sig det sker på begäran av PPE Services BV eller ej - alltid tillhandahålla all relevant information för utförandet av avtalet till PPE Services BV så snart som möjligt på ett sätt som föreskrivs av PPE Services BV. Om PPE Services BV tillhandahåller leveransspecifikationer på uppdrag av eller på vägnar av den andra parten måste dessa instruktioner följas strikt. Den andra parten garanterar korrektheten och fullständigheten i den information han har tillhandahållit PPE Services BV. PPE Services BV ansvarar aldrig för skador som uppstår på grund av felaktig eller ofullständig information som den andra parten har tillhandahållit.
 2. Produkterna levereras genom att de levereras till den leveransadress som anges av den andra parten, om inte annat har uttryckligen avtalats. I avsaknad av detta kommer fakturaadressen att anses vara leveransadressen. Om leveransen sker genom att produkterna hämtas av eller på uppdrag av den andra parten på platsen för PPE Services BV, kommer detta endast att göras efter överenskommelse.
 3. PPE Services BV behåller rätten att leverera ordern i delbetalningar.
 4. Risk för förlust och skada på produkterna överförs till den andra parten i det ögonblick då varorna har mottagits av eller på uppdrag av den andra parten.
 5. Om den avtalade leveransperioden överskrids är den andra parten aldrig auktoriserad att vägra leverans av produkterna och/eller betalningen av det avtalade priset.
 6. Om produkterna inte kunde levereras på grund av en omständighet som kan tillskrivas den andra parten kommer PPE Services BV att hålla produkterna i förvaring för den andra partens räkning och risk, utan att för den skull befrias från den andra partens skyldighet att betala det avtalade priset.
 7. Om den andra parten vägrar att acceptera de beställda varorna eller på annat sätt är försumlig när det gäller att ta emot produkterna, kommer den andra parten att informera PPE Services BV på begäran inom vilken period produkterna kommer att accepteras. Denna period kommer aldrig att överskrida en månad efter begärandets datum enligt föregående mening. PPE Services BV har rätt att häva avtalet om den andra parten, efter utgången av perioden enligt föregående mening, ändå inte har gått vidare med att ta emot produkterna, utan att för den skull befrias från den andra partens skyldighet att betala det avtalade priset och lagringskostnaderna för produkterna.
 8. Om skäliga kostnader uppstår för PPE Services BV enligt punkterna 4 till 6, vilka inte skulle ha uppstått om den andra parten hade noggrant uppfyllt de skyldigheter som anges däri, ska dessa kostnader betalas av den andra parten.

 

ARTIKEL 8. | TOLERANSER

Vilka som helst meddelade, återspeglade och/eller överenskomna egenskaper hos produkterna kan avvika på små punkter från det faktiskt levererade. Små punkter definieras som alla lätta avvikelser i produkternas kvalitet som den andra parten rimligen bör godta, såsom lätta avvikelser i färg, storlek och funktionalitet. Förekomsten av små avvikelser ger ingen grund för den andra parten att suspendera sina skyldigheter enligt avtalet, helt eller delvis upplösa avtalet eller kräva betalning av skadestånd eller annan kompensation.

 

ARTIKEL 9. | UNDERSÖKNING OCH KLAGOMÅL

 1. Den andra parten måste vid leverans av produkterna omedelbart undersöka om produkternas art och kvantitet överensstämmer med det som anges i avtalet. Om den andra parten anser att produkternas art och/eller kvantitet inte överensstämmer med avtalet måste den andra parten omedelbart meddela detta till PPE Services BV. Vid en dold defekt måste den andra parten meddela detta skriftligen till PPE Services BV inom sju dagar efter det att de har blivit medvetna eller rimligen borde ha blivit medvetna om felets existens.
 2. Om den andra parten underlåter att lämna in ett klagomål i tid har PPE Services BV ingen skyldighet gentemot ett sådant klagomål från den andra parten.
 3. Även om den andra parten lämnar in ett klagomål inom den fastställda tiden påverkar detta inte den andra partens skyldighet att betala det avtalade priset i tid.
 4. Det som anges i denna artikel påverkar inte det som anges i den sista meningen i artikel 14.5.

 

ARTIKEL 10. | GARANTI

 1. Den andra parten gör endast anspråk på någon uttryckligen överenskommen garanti och tillverkarens garanti som tillhandahålls av leverantörer till PPE Services BV tillsammans med produkterna.
 2. En garanti som tillhandahålls av PPE Services BV, tillverkaren eller importören påverkar inte de obligatoriska rättigheter och krav som konsumenter kan göra gällande gentemot PPE Services BV.
 3. Eventuell frågar om garanti upphör om en defekt i produkten är resultatet av en extern orsak eller på annat sätt inte kan tillskrivas PPE Services BV. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, defekter som uppstår på grund av skada, felaktig eller oerfaren behandling, användning som strider mot användarhandboken eller andra instruktioner från eller på uppdrag av PPE Services BV och reparationer som utförs utan skriftligt förhandsgodkännande från PPE Services BV.
 4. Produkter kan aldrig returneras utan föregående skriftligt tillstånd från PPE Services BV.
 5. Inga rättigheter kan härledas från ISO-certifikat om de relevanta produkterna används på ett sätt som strider mot det som anges i användarhandboken.

 

ARTIKEL 11. | FORCE MAJEURE

 1. PPE Services BV är inte skyldigt att uppfylla någon förpliktelse i avtalet om och så länge det hindras från att göra det av omständigheter som inte kan tillskrivas denne enligt lag, en rättsakt eller allmänt rådande uppfattning.
 2. Om force majeure-situationen permanent förhindrar uppfyllandet av avtalet har parterna rätt att omedelbart häva avtalet.
 3. Om PPE Services BV endast har uppfyllt sina förpliktelser delvis vid tidpunkten då force majeure-situationen började, eller endast kan uppfylla en del av sina förpliktelser, har denne rätt att separat fakturera den del som utförts eller utförbar som om det vore ett oberoende avtal.
 4. Skada som uppstår på grund av force majeure ger aldrig rätt till ersättning, utan att det påverkar det som anges i den tidigare punkten.

 

ARTIKEL 12. | UPPHÄVANDE OCH HÄVNING

 1. PPE Services BV är, om det är berättigat av omständigheterna, auktoriserat att suspendera utförandet av avtalet eller häva avtalet, helt eller delvis, omedelbart och effektivt, om och i den mån den andra parten inte uppfyller avtalsförpliktelserna fullständigt eller inte uppfyller dem i tid, eller om PPE Services BV har fått kännedom efter att ha ingått avtalet att det finns omständigheter som ger goda skäl att befara att klienten inte kommer att uppfylla sina förpliktelser.
 2. Om den andra parten förklaras vara i konkurs, omfattas av lagen om skuldsanering (fysiska personer) eller om det görs anspråk på hans egendom eller om den andra parten inte längre fritt kan förfoga över sina tillgångar, har PPE Services BV rätt att häva avtalet omedelbart, om inte den andra parten redan har tillhandahållit tillräcklig säkerhet för betalningen/ar).
 3. PPE Services BV har även rätt att häva avtalet om omständigheter uppstår som är av en sådan natur att uppfyllandet av avtalet är omöjligt eller om det oförändrade bibehållandet av avtalet inte rimligen kan begäras av denne.
 4. Den andra parten har aldrig rätt till någon ersättning för skada som följer av suspensions- eller hävningsrätten som PPE Services BV utövar enligt denna artikel.
 5. I den mån detta kan tillskrivas den andra parten är denne skyldig att betala de skador som PPE Services BV drabbats av till följd av suspensionen eller hävningen av avtalet.
 6. Om PPE Services BV häver avtalet enligt denna artikel blir alla krav från den andra parten förfallna omedelbart.

 

ARTIKEL 13. | PRISER OCH BETALNINGAR

 1. Såvida inte annat uttryckligen anges, är alla priser som anges av PPE Services BV exklusive moms och porto- och förpackningskostnader. Före avtalets ingående med konsumenten anges det totala priset inklusive moms och leveranskostnader.
 2. PPE Services BV har rätt att debitera eventuella prisökningar av faktorer som påverkar självkostnadspriset till den andra parten och som har uppstått efter att avtalet har ingåtts, men åtminstone innan leveransen av produkterna. Avvikande från den tidigare punkten har konsumenten rätt att häva avtalet om detta debiteras inom tre månader efter avtalets ingående och PPE Services BV fortsätter att vägra att följa avtalet enligt de ursprungliga villkoren.
 3. PPE Services BV har alltid rätt att kräva att det avtalade priset betalas i förskott. Vid konsumentförsäljning kommer PPE Services BV inte att tvinga konsumenten att betala mer än 50% av försäljningspriset i förskott.
 4. PPE Services BV är inte skyldigt att utföra avtalet så länge den andra parten inte har betalat förskottsbetalningarna enligt den tidigare punkten.
 5. Betalningar måste göras på föreskrivet sätt. Betalningar via banköverföring måste göras inom den tid som anges på fakturan.
 6. Vid likvidation, konkurs, tillämpning av lagen om skuldsanering (fysiska personer) eller betalningsinställelse från den andra parten förfaller kraven på den andra parten omedelbart.
 7. Om betalningen inte görs i tid kommer den andra parten att vara i laglig fördröjning. Från och med den dag den andra parten är i laglig fördröjning måste den andra parten betala en ränta på 1% per månad på det obetalda beloppet, där en del av en månad anses vara en hel månad. Avvikande från den tidigare punkten gäller den lagstadgade räntan istället för den avtalsenliga räntan som avses där, om den andra parten agerar som konsument.
 8. Alla lagliga kostnader, såsom rättegångskostnader, utomrättsliga kostnader och verkställighetskostnader som görs för att erhålla de belopp som den andra parten är skyldig att betala, är betalbara av den andra parten.

 

ARTIKEL 14. | ANSVAR OCH SKADESTÅNDSUNDANTAG

 1. Förutom i händelse av uppsåtligt eller medvetet oaktsamhet från PPE Services BV, och med undantag för det som anges i artikel 9 och 10, är PPE Services BV inte längre ansvarig för brister i det som levererats eller tillhandahållits.
 2. Den andra parten ansvarar för skador som orsakas av felaktigheter eller brist på information som tillhandahålls av den andra parten, bristande överensstämmelse med den andra partens förpliktelser enligt lag eller avtalet, samt andra omständigheter som inte kan tillskrivas PPE Services BV.
 3. PPE Services BV är aldrig ansvarig för indirekt skada, inklusive förlust av vinst samt förlust och skada som uppstår till följd av avbrott i verksamheten.
 4. Det ansvar som åvilar PPE Services BV är begränsat till högst fakturerat värde av avtalet, åtminstone för den del av avtalet som det ansvarar för, under förutsättning att PPE Services BV:s ansvar aldrig kommer att uppgå till mer än det belopp som faktiskt betalats ut med avseende på det aktuella fallet enligt det ingångna ansvarsavtalet med PPE Services BV.
 5. Förkastelseperioden för alla lagliga anspråk och invändningar i förhållande till PPE Services BV är ett år. Avvikande från tidigare punkter förfaller alla anspråk från konsumenter och invändningar som har ansetts vara giltiga med tanke på de omständigheter som skulle motivera påståendet att konsumentköpet inte överensstämmer med det som anges i avtalet, efter två år. Rätten att framställa krav eller invändningar i fråga om förekomsten av ett fel med avseende på en konsumentförsäljning förfaller om ingen reklamation har inlämnats till PPE Services BV inom två månader efter konsumentens upptäckt av felet.
 6. Förutom i fall av uppsåt eller medveten oaktsamhet från PPE Services BV ska den andra parten befria PPE Services BV från alla anspråk från tredje parter, i vilken egenskap som helst, avseende betalning av skador, kostnader eller ränta i förhållande till utförandet av avtalet av PPE Services BV.
 7. Vid en konsumentförsäljning överskrider inte begränsningarna i denna artikel vad som är tillåtet enligt artikel 7:24 (2) i den nederländska civilrätten.

 

ARTIKEL 15. | EGENDOMSFÖRBEHÅLL

 1. Alla av PPE Services BV levererade produkter förblir ägda av PPE Services BV tills den andra parten har fullgjort alla sina förpliktelser enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.
 2. Med undantag för i den mån detta inte är rimligt med tanke på dess normala verksamhet får den andra parten inte sälja, pantsätta eller på något sätt belåna de varor som omfattas av ett äganderättsförbehåll.
 3. Om tredje parter beslagtar produkter under äganderättsförbehåll eller önskar göra anspråk på dessa eller har dessa överlämnade, är den andra parten skyldig att informera PPE Services BV härom så snart som möjligt.
 4. Den andra parten kommer att ge PPE Services BV eller en av PPE Services BV utsedd tredje part ovillkorlig rätt att komma in på alla de platser där produkterna under äganderättsförbehållet finns. Om den andra parten inte gör det har PPE Services BV rätt att ta tillbaka de berörda produkterna. Alla rimliga kostnader i detta avseende betalas av den andra parten.
 5. Om den andra parten har fullgjort sina förpliktelser, efter det att PPE Services BV har levererat varorna, återuppväcks äganderättsförbehållet igen avseende dessa varor om den andra parten inte uppfyller sina förpliktelser från ett avtal ingånget vid senare tidpunkt.

 

ARTIKEL 16. | KLAGOMÅL

 1. Klagomål angående avtalens utförande måste vara fullständigt och tydligt beskrivna och lämnas skriftligen inom lämplig tid efter den andra partens upptäckt.
 2. Alla klagomål som lämnats in till PPE Services BV kommer att besvaras inom en period av fjorton dagar. Om ett klagomål kräver mer tid skickas ett svar inom fjorton dagar med en bekräftelse på mottagandet och en indikation på när den andra parten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

 

ARTIKEL 17. | SLUTBESTÄMMELSER

 1. Varje avtal och alla därav följande rättsliga förhållanden mellan parterna omfattas uteslutande av nederländsk lag.
 2. Parterna kommer att försöka lösa tvister mellan sig. Eventuell tvist som inte kan lösas av parterna kommer att hänskjutas till domstolarna.
 3. Såvida inte detta avviker från tvingande lag, kommer endast den behöriga domstolen inom den domstolskrets där PPE Services BV är bosatt att utses för att avgöra eventuella rättsliga tvister.
SÄKERHET INSPIRER KONFIDENS
SÄKERHET INSPIRERANDE KONFIDENS
© 2022 DAPRO - Your Safety